Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
11 PRO

Likvidacija poduzeća

by Zorana Mavricic-Korosec

Ako pogledate ranije tekstove u ovoj rubrici koji na bilo koji način usporedo pri­kazuju poslovanje kroz obrt ili kroz poduzeće, primijetit ćete da skrećem pažnju na činjenicu da pokretanjem obrta ne nastaje novi pravni entitet, jer je to registriranje poduzetničke djelatnosti fi­zičke osobe (ili više njih u supoduzetništvu). S druge strane, osnivanje poduzeća znači upravo suprotno: stva­ranje nove pravne osobe koja ima pravni i porezni po­­ložaj odvojen i različit od osobe, ili više njih, koji su je osnovali.

banergornji copy

S obzirom na to da aps­traktna ‘osoba’ ne može po­duzimati radnje u stvar­nom svijetu, od početka mo­ra biti na sudu upisano tko će to u njeno ime činiti, tj. tko će biti odgovorna osoba ili up­rava u tom poduzeću.

I jed­na i druga kategorija pod­ložne su promjenama u ti­jeku trajanja poduzeća: os­nivači mogu svoje udjele predavati drugim osobama – i fizičkim i pravnim (drugim poduzećima), te također os­nivači mogu nebrojeno puta mijenjati odgovorne osobe u poduzeću. Da bi ove činje­nice bile dostupne ostalima, sve se promijene moraju činiti putem sudskog registra, koji je javno dostupan.

Prestanak obrta nastupit će kada sam obrtnik preda ta­kav zahtjev, i pri tome nije važno ima li obrt ikakvih du­­govanja. Ionako će sva potraživanja i obaveze ostati na njemu samome, jer je fi­zička osoba. Naravno, obrt­nička djelatnost može pres­tati i kao mjera koju će učiniti državni organi nastupom nekih okolnosti, ili smrću obrtnika.

Prestanak poduzeća je, s druge strane, malo duža pro­cedura. Raz­log već na­zi­rete: prestat će postojati prav­na osoba, aps­traktna, pa je prije toga nužno da sva njena imovina i obaveze pravno prijeđu na neku fizičku oso­bu koja i dalje postoji. Na­ravno, u vezi svake stavke moguća je involviranost dru­gih subje­kata, pa je pro­pi­sana procedura koja bi tre­bala omo­gućiti utvrđivanje svih du­govanja koje je po­duzeće imalo, ali također i potvr­đivanje da poduzeće može doista raspolagati cije­lom imovinom koja je upi­sana u njegovim poslovnim knjigama.

Ako želite zatvoriti svoje poduzeće, prvi korak je da putem javnobilježničkog ure­da pokrenete postupak likvidacije pri Trgovačkom sudu. U tom ćete koraku imenovati i likvidatora, tj. osobu koja će provesti postupak. To može biti dosadašnji di­rektor, ali i ne mora.

Pri sudskom registru će biti jav­no objavljen upis po­četka lik­vidacije, što će omo­gućiti vašim partnerima da to saznaju.

Dodatno, likvidator je du­žan javno objaviti u Na­rodnim novinama tri poziva vjerovnicima da prijave sva svoja potraživanja od podu­zeća koje je u likvidaciji. Iz­među svakog poziva mora proći određeno vrijeme, a od zadnjeg poziva i stvarne likvidacije mora proći minimalno šest mjeseci.

banerdonji copy

Za to vrijeme likvidator treba rje­šavati sva dugovanja podu­zeća na način da ih po­du­zeće podmiri, ili da ih pre­­uzme neka fizička osoba.

Imovinu poduzeća treba upotrijebiti za podmirenje obaveza, što će najčešće biti njenim pretvaranjem u no­vac.

Naravno, kod malih po­duzeća najčešći je slučaj da osnivači poduzeća preuzmu i njegovu imovinu i njegove obaveze. Sve se te prav­ne radnje moraju knjižiti u pos­lovnim knjigama i po­re­znim evidencijama. Izvješ­ća koja se čine na početku i na kraju likvidacijskog razdob­lja se također javno objav­ljuju.

I kad je sve tako sređeno, možete zatražiti dovršetak lik­vidacije i brisanje podu­zeća iz sudskog registra.

Između prvog i zadnjeg koraka je minimalno 8 mje­seci i barem isto toliko ti­su­ća kuna, kod urednog po­du­zeća bez dugovanja. Upravo smo tako s jednim klijentom prošli gašenje poduzeća ko­jeg smo mu pomogli otvoriti prije 5 godina, na kojem is­kustvu sam mu zahvalna.

Većina samo nestane iz našeg ureda, a viđam ih žive i zdrave u gradu! A viđam i neke kojima je sud izbrisao tvrtke iz registra, pa su ispali sretniji od urednih i odgovornih koji rade po propisu.

Kako biste vi prošli u sli­čnoj situaciji, nitko vam ne može reći. To je ono naj­tra­gičnije!

Sretno!

Tekst sam napisala za tjednik Ri-Telefax Burza i objavljen je pod istim naslovom  dana 04.12.2014., te u rubrici Poduzetnik dana 09.12.2014.

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo