Likvidacija udruge nakon novih propisa

Javna je tajna da je niz udruga obavljalo poduzet­ničku djelatnost, a da to u njihovim poslovnim knjigama nije bilo vidljivo. U situ­aciji u kojoj su kontrolni organi okretali glavu na dru­gu stranu, a politika imala saveznika u dijelu neprofit­nog sektora, mnoge male...

Mora li preko tuđih leđa?

(Originalni naslov teksta bio je: Zaposelnici kao biljke, koji naslov nije nikoga zainteresirao, pa sam ga promijenila). slijedi tekst: Iako živimo u vremenu kada će barem polovicu či­tatelja naslov asocirati na ispaćene radnike koji samo vegetiraju, moja ideja je da...