PDV ulazak u sustav

Porez na dodanu vrijednost je porez koji poduzetnik plaća na isporuke dobara i usluga, sukladno Zakonu i Pravilniku o PDV-u. Da bi bio obveznik PDV-a, poduzetnik mora biti u sustavu PDV-a. U njega ulazi po vlastitoj odluci ili po sili zakona. Ulazak u sustav PDV-a po...