Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
21 LIS

Putni nalog i loko vožnja za malog poduzetnika

by Zorana Mavricic-Korosec

Većina poduzetnika ti­jekom obavljanja svoje djelatnosti mora ponekad otići na neki službeni put, ili oba­viti posao izvan svojih pos­lovnih prostorija. Troškove koji pri tome nastaju is­prav­no možete pribrojiti svojim izdacima samo putem putnih naloga i evidencija loko vožnji.

Ove evidencije morate sami voditi i tek nakon toga ih poslati svome knjigovođi, pa ću vas danas nastojati upoznati s ovom tematikom. Već sad kao da čujem veliki dio čitatelja sa prigovorom: ‘Kako moram ja, zašto pla­ćam knjigovođu?!’ Odgovor u nastavku.

banerdonji copy

Kada putni nalog, a kada loko vožnja?

Prvenstveno, da objasnimo kada se koji od ova dva dokumenta upotrebljava: evi­denciju loko vožnje radite za udaljenosti od sjedišta po­duzeća ili obrta kraće od 35 km, koje ste vi ili zaposlenici prešli unutar uobičajenog radnog vremena, pa nije bilo potrebno obračunavati dnev­nice. Ta se evidencija sastoji od broja kilometara, a po svakom je prijeđenom kilometru dopušteno bezporez­no isplatiti po dvije kune. Kratko navodite i svrhu pu­tovanja.

Putni nalog se sastoji od dva dijela: naloga koji poslodavac daje djelatniku, te ob­računa i izvještaja koji djelatnik podnosi kada se vrati s puta. U prvom dijelu poslodavac opisuje gdje šalje djelatnika, kojim prijevoznim sredstvom, i s kojom svr­hom. Ako mu daje akontaciju, to navodi ovdje. U ob­računu radnik opisuje koliko je vremena potrošio na pu­tovanje, koliku je razdaljinu prešao, kako je putovao, te koliko je drugih troškova imao.

Broj sati i odredište od­redit će visinu dnevnice, jer nisu isti iznosi za putovanja u državi ili izvan nje. Pri­jeđeni kilometri nadokna­đu­ju se kao što je i prethodno navedeno, ukoliko je zapo­sle­nik koristio svoje vozilo i naveo stanje kilometar sata na početku i kraju putova­nja. Ostali troškovi moraju biti potkrijepljeni prilozima uz putni nalog.

Obračun koji je zapo­slenik podnio, poslodavac obavezno mora pregledati i odobriti.

Mislim da je sasvim jasno da niz navedenih stvari knji­govođa jednostavno ne mo­že znati, a još manje može pisati izvješće o službenom putovanju koje je obavezno predočiti svakoj kontroli.

Druga je stvar ispunjavanje obrazaca, ali to je io­nako tajnički posao, a ne ra­čunovodstveni, pa ga eventualno dogovarajte s njime.

banergornji copy

Kada može neoporezivo?

Specifično je za putne na­loge da su neoporezive is­plate po njima moguće samo za zaposlenike i obrtnika osobno, ali da primjerice os­nivaču ili direktoru podu­ze­ća koji nije u njemu zaposlen nisu. Ako bi taj želio da mu poduzeće nadoknadi putne troškove, to bi se moralo učiniti putem obračuna drugog dohotka i istovremeno plaćanje poreza i doprinosa. Kad znate da vas to košta do­datnih 92%, možda odustanete… Isto je pravilo i prema svim ostalim trećim osobama.

Putnim nalozima podu­zet­nici često pristupaju previše neozbiljno i ‘štancaju’ ih do iznosa koji im je potrebno isplatiti. Ako ih knji­go­vođa ne upozori na razne formalne nedostatke kao što su svi potpisi i pečati, a troškovi budu nerealno pr­ikazani i bez stvarnih priloga (primjerice: računi cestarina, ispisi korištenja ENC uređaja i sl.) porezne kon­trole će ih osporiti, a odgovorne osobe kazniti. Smanje­nje troškova uzrokovat će veći iznos poreza na dobit, kamatu itd…

O putnim je nalozima potrebno voditi i evidenciju u knjizi putnih naloga, a od početka 2014. godine po is­te­ku svakog mjeseca potrebno je o svim obračunatim put­nim nalozima obavijestiti po­reznu upravu putem JOPPD obrasca, te kroz šifre prijaviti za svakog djelatnika iz­nose i načine isplate.

Tako porezne vlasti imaju ažurne podatke o svakoj oso­bi: o svim primicima koje je imao, pa čak i ovim neoporezivim, a poduzetnik više ne može izračunati poslovni rezultat, pa onda dodati put­ne naloge da ga učini prihvatljivijim.

Znam da to vama nije ni­kada ni palo na pamet, pa oprostite što i spominjem!

Sretno!

Tekst sam napisala za Tjednik Ri-Telefax Burza i objavljen je dana 16.10.2014., te na stranici http://burza.com.hr/ u rubrici PODUZETNIK 21.10.2014.

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo

%d blogeri kao ovaj: