PDV – prijelom na početku 2015.
Zorana Mavricic-Korosec
Makora konzultacije

S početkom 2015. godine slijedi jedna od značajnijih reformi sustava poreza na dodanu vrijednost, pa ću danas podsjetiti male podu­zetnike na sam mehanizam i pravila tog sustava, i nastojati objasniti u čemu se sastoji novina.

Važno je da razumijete ovaj porez, jer on u mno­go­čemu određuje tijek vašeg poslovanja i trebali bi ga uvrstiti u financijsko planiranje vašeg poduzetništva. Jednim dijelom možete sami utjecati na to hoćete li biti oporezovani ovim porezom, a da bi to mogli primijeniti, o parametrima morate znati vi kao voditelj svog poduzet­ništva, a ne vaš knjigovođa – jer on nije vaš financijski direktor.

banerdonji copy

Kad tek započinjete svoje poslovanje, po osnivanju poduzeća ili upisu obrtničke ili samostalne djelatnosti, trebate se sa nekim struč­njakom savjetovati je li za vaše konkretno poslovanje koje planirate, vrstu isporuka i nabava koje ćete vršiti, planu rasta i statusu kupaca bolje da odmah dragovoljno uđete u sustav PDV-a, ili da bez ulaska poslujete i čekate da se ispune zakonski uvjeti da u njega budete uvršteni po sili zakona.

Razlika ima nekoliko: ako uđete dragovoljno, u tom će­te sustavu morati biti najmanje tri naredne kalendarske godine (u trenutku dok pišem tekst na snazi je propis o obveznih pet godina, ali je u postupku usvajanja prijedlog po kojem će taj rok trajati tri godine, koji je usklađen sa nekim drugim novinama, pa je prilično si­gurno da će i ovo biti us­vojeno).

Ako čekate da vrijednost vaših isporuka u jednoj go­dini prijeđe 230.000 kn, tada ćete od početka naredne go­dine morati biti u sustavu PDV-a, ali će ta obveza trajati jednu godinu, i već slije­deće godine ćete moći za­tražiti izlazak iz sustava, ako ispunjavate uvjete.

PDV je vrsta poreza koju plaćate na svoje isporuke, pri čemu iz primljenih ra­čuna koristite PDV koji vam je obračunao dobavljač kao već djelomično plaćenu oba­vezu, tj. kao pretporez.

U ranijim tekstovima u ovoj rubrici objašnjeno je i konkretno kako se to ob­računava.

Ako niste u sustavu PDV-a, na svojim računima ga ne obračunavate, a PDV iz pri­m­­ljenih računa je za vas dio kupovne cijene i vaš je ulaz­ni trošak.

Porez na dodanu vrijednost je, dakle, samo jedna vrsta poreza iako se često u žargonu sve poreze svrstava pod ime PDV, što su činili i neki raniji ministri financija i brojni novinari pa su unijeli zbrku u glave onih koji taj porez plaćaju (a ne troše).

Još i danas je pravilo da oni koji su u sustavu poreza na dohodak, a to su fizičke osobe – znači, obrtnici i sa­mostalne stručne djelatnos­ti, PDV plaćaju tek onda kada naplate svoj račun.

banergornji copy

S druge strane, oni koji su u sustavu poreza na dobitak, PDV plaćaju za mjesec u ko­jem su isporuku izvršili, bez obzira hoće li taj račun na­platiti ikada ili nikada. Oni iz takvog načina nisu nikada mogli pobjeći, i često su imali ozbiljnih problema sa likvidnošću zbog toga.

Kada smo ušli u EU, pro­mjena u propisima o PDV-u najavljivala je promjenu od 1.1.2015. koja bi od obrtnika iziskivala plaćanje PDV-a za sve nenaplaćene račune u siječnju.
Ipak, sukladno očekiva­nji­ma u mojoj struci, poli­tičari su napravili dobar spin i pripremili nam izmjenu zakona, kojom smo zapravo izjednačeni sa poduzetnicima u ostalim zemljama čla­nicama, iako je predočeno drugačije.

Naime, od 1.1.2015. će apsolutno svi koji su u sustavu PDV-a (i poduzeća i obrtnici, samostalni…) moći sami odabrati način plaća­nja: ili po isporuci, ili po naplati. Odluka koju donese svaki od njih i o kojoj obavijesti porezne vlasti obvezivat će ga naredne tri godine.

Naravno, oni koji tijekom 2014. nisu bili u tom sustavu, a imali su isporuke veće od 230.000 kn, prilikom obavještavanja poreznika o toj činjenici u siječnju, mo­rat će istovremeno dati i očitovanje o načinu njegova plaćanja.

Kao i za sve ostalo, ne postoji generalni savjet što je bolje učiniti. O tome ćete u ovih 40-tak dana odluku morati donijeti sami, a vaš knjigovođa neka vam pre­doči podatke potrebne za donošenje te odluke.

Ako se kao poduzeće odlučite promijeniti način plaćanja, budite spremni na nove evidencije i poslovne knjige koje ćete morati vo­diti, pa će vam knjigovođa opet biti dragocjeni suradnik.

Kao zaključak se opet na­meće ono isto od čega smo i krenuli: bez znanja teško je utjecati na svoju sudbinu!

Kad nas snađe kriza, neu­mjesno je za sve kriviti dru­ge, jer činjenica je da smo na puno događaja mogli sami utjecati.

Sretno!

Tekst sam napisala za tjednik Ri-Telefax Burza i objavljen je pod naslovom PDV – slijedi prijelomni trenutak  dana 13.11.2014., te u rubrici Poduzetnik dana 18.11.2014.

Makora knjigovodstvo

Čitaj još …

Kako krenuti u poduzetnišvo 1 dio

Kako krenuti u poduzetnišvo 1 dio

UVOD Budući da 18 godina vodim računovodstveni servis, moji kontakti sa poduzetnicima i onima koji to žele postati su glavni dio mog posla. Naši su klijenti redom uspješni i dugogodišnji poduzetnici duboko svjesni svoje pozicije u našem zakonodavnom i poslovnom...

Kako krenuti u poduzetništvo 2 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 2 dio

POSLOVANJE FIZIČKIH OSOBA Ovo je 2 nastavak serijala, linkovi na ostale dijelove su na kraju teksta DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE Ovaj oblik poslovanja fizičke osobe namijenjen je malom obimu poslovanja jer je ovim putem dopušteno ostvariti primitke do nivoa 10...

Kako krenuti u poduzetništvo 3 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 3 dio

OPOREZIVANJE PODUZETNIKA FIZIČKIH OSOBA I PLAĆANJE DOPRINOSA ŠTO ZNAČI PAUŠALNO OPOREZIVANJE Iako je u razgovoru često korišten termin ‘paušalni obrt’, ovdje želim upozoriti da je tako nešto nemoguće otvoriti. Osoba uvijek otvara obrt u jednoj instituciji (Ured za...

Kako krenuti u poduzetništvo 4 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 4 dio

PODUZETNIŠTVO PRAVNIH OSOBA   Za potrebe ovog teksta bavit ćemo se poduzećima oblika društvo sa ograničenom odgovornišću - d.o.o. i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - j.d.o.o., koji su najčešći u malom poduzetništvu. Za više informacija:...

Novosti u 2021. za poduzetnike

Novosti u 2021. za poduzetnike

Da nismo u razdoblju krize usljed epidemije i zabrane rada brojnim poduzetnicima, koja je uvećana posljedicama serije potresa, mogli bismo se veseliti smanjivanju brojnih poreznih stopa. Međutim, čini mi se da ove godine sve te nove propise većina poduzetnika dočekuje...

Poduzeće vs. obrt dohodaš

Poduzeće vs. obrt dohodaš

Danas ukazujem na porezne razlike u poslovanju poduzeća i obrta koji vodi knjige, jer kalkulatori dohotka na internetu ne upućuju na te činjenice, pa neupućeni poduzetnici dobiju krivu informaciju, iz razloga što u kalkulator ubacuju krive parametre. Opće je poznato...