Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
18 STU

PDV – prijelom na početku 2015.

by Zorana Mavricic-Korosec

S početkom 2015. godine slijedi jedna od značajnijih reformi sustava poreza na dodanu vrijednost, pa ću danas podsjetiti male podu­zetnike na sam mehanizam i pravila tog sustava, i nastojati objasniti u čemu se sastoji novina.

Važno je da razumijete ovaj porez, jer on u mno­go­čemu određuje tijek vašeg poslovanja i trebali bi ga uvrstiti u financijsko planiranje vašeg poduzetništva. Jednim dijelom možete sami utjecati na to hoćete li biti oporezovani ovim porezom, a da bi to mogli primijeniti, o parametrima morate znati vi kao voditelj svog poduzet­ništva, a ne vaš knjigovođa – jer on nije vaš financijski direktor.

banerdonji copy

Kad tek započinjete svoje poslovanje, po osnivanju poduzeća ili upisu obrtničke ili samostalne djelatnosti, trebate se sa nekim struč­njakom savjetovati je li za vaše konkretno poslovanje koje planirate, vrstu isporuka i nabava koje ćete vršiti, planu rasta i statusu kupaca bolje da odmah dragovoljno uđete u sustav PDV-a, ili da bez ulaska poslujete i čekate da se ispune zakonski uvjeti da u njega budete uvršteni po sili zakona.

Razlika ima nekoliko: ako uđete dragovoljno, u tom će­te sustavu morati biti najmanje tri naredne kalendarske godine (u trenutku dok pišem tekst na snazi je propis o obveznih pet godina, ali je u postupku usvajanja prijedlog po kojem će taj rok trajati tri godine, koji je usklađen sa nekim drugim novinama, pa je prilično si­gurno da će i ovo biti us­vojeno).

Ako čekate da vrijednost vaših isporuka u jednoj go­dini prijeđe 230.000 kn, tada ćete od početka naredne go­dine morati biti u sustavu PDV-a, ali će ta obveza trajati jednu godinu, i već slije­deće godine ćete moći za­tražiti izlazak iz sustava, ako ispunjavate uvjete.

PDV je vrsta poreza koju plaćate na svoje isporuke, pri čemu iz primljenih ra­čuna koristite PDV koji vam je obračunao dobavljač kao već djelomično plaćenu oba­vezu, tj. kao pretporez.

U ranijim tekstovima u ovoj rubrici objašnjeno je i konkretno kako se to ob­računava.

Ako niste u sustavu PDV-a, na svojim računima ga ne obračunavate, a PDV iz pri­m­­ljenih računa je za vas dio kupovne cijene i vaš je ulaz­ni trošak.

Porez na dodanu vrijednost je, dakle, samo jedna vrsta poreza iako se često u žargonu sve poreze svrstava pod ime PDV, što su činili i neki raniji ministri financija i brojni novinari pa su unijeli zbrku u glave onih koji taj porez plaćaju (a ne troše).

Još i danas je pravilo da oni koji su u sustavu poreza na dohodak, a to su fizičke osobe – znači, obrtnici i sa­mostalne stručne djelatnos­ti, PDV plaćaju tek onda kada naplate svoj račun.

banergornji copy

S druge strane, oni koji su u sustavu poreza na dobitak, PDV plaćaju za mjesec u ko­jem su isporuku izvršili, bez obzira hoće li taj račun na­platiti ikada ili nikada. Oni iz takvog načina nisu nikada mogli pobjeći, i često su imali ozbiljnih problema sa likvidnošću zbog toga.

Kada smo ušli u EU, pro­mjena u propisima o PDV-u najavljivala je promjenu od 1.1.2015. koja bi od obrtnika iziskivala plaćanje PDV-a za sve nenaplaćene račune u siječnju.
Ipak, sukladno očekiva­nji­ma u mojoj struci, poli­tičari su napravili dobar spin i pripremili nam izmjenu zakona, kojom smo zapravo izjednačeni sa poduzetnicima u ostalim zemljama čla­nicama, iako je predočeno drugačije.

Naime, od 1.1.2015. će apsolutno svi koji su u sustavu PDV-a (i poduzeća i obrtnici, samostalni…) moći sami odabrati način plaća­nja: ili po isporuci, ili po naplati. Odluka koju donese svaki od njih i o kojoj obavijesti porezne vlasti obvezivat će ga naredne tri godine.

Naravno, oni koji tijekom 2014. nisu bili u tom sustavu, a imali su isporuke veće od 230.000 kn, prilikom obavještavanja poreznika o toj činjenici u siječnju, mo­rat će istovremeno dati i očitovanje o načinu njegova plaćanja.

Kao i za sve ostalo, ne postoji generalni savjet što je bolje učiniti. O tome ćete u ovih 40-tak dana odluku morati donijeti sami, a vaš knjigovođa neka vam pre­doči podatke potrebne za donošenje te odluke.

Ako se kao poduzeće odlučite promijeniti način plaćanja, budite spremni na nove evidencije i poslovne knjige koje ćete morati vo­diti, pa će vam knjigovođa opet biti dragocjeni suradnik.

Kao zaključak se opet na­meće ono isto od čega smo i krenuli: bez znanja teško je utjecati na svoju sudbinu!

Kad nas snađe kriza, neu­mjesno je za sve kriviti dru­ge, jer činjenica je da smo na puno događaja mogli sami utjecati.

Sretno!

Tekst sam napisala za tjednik Ri-Telefax Burza i objavljen je pod naslovom PDV – slijedi prijelomni trenutak  dana 13.11.2014., te u rubrici Poduzetnik dana 18.11.2014.

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo

%d blogeri kao ovaj: