Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
03 PRO

Bez poreza sebi i zaposlenicima

by Zorana Mavricic-Korosec

Ovih dana smo svim na­šim klijentima poslali podsjetnik o neoporezivim is­platama koje mogu isplatiti zaposlenicima ili samima sebi, a kojima su iznosi pro­pisani na godišnjem nivou.

Budući je tema sada aktualna, jer je kraj godine blizu, i vi se poslužite sa informacijama.

banerdonji copy

Gotovo sve isplate koje podliježu propisima o po­rezu na dohodak direktno su vezane za trenutak isplate. To za vas znači da nećete moći danas donijeti odluku o isplati primjerice božić­nice, a samu isplatu izvršiti u siječnju. U takvom slučaju, isplata bi se pribrajala svim ostalima koje ćete činiti djelatnicima tijekom naredne godine.

Druga važna napomena je da ne smijete pojmovno brkati svoje eventualne ob­veze prema zaposlenicima koje ste možda preuzeli kroz ugovore o radu, sa iznosima koji će se u nastavku spominjati. Ovdje govorimo o visinama primitaka koje za­poslenicima smijete ispla­titi, a da niste dužni platiti po­rez. Ako im dajete više od toga, dužni ste to isplatiti na isti način kao i plaću: uz is­tovremeni obračun i pla­ća­nje i poreza i doprinosa.

I napomena za one koji će čitati ovaj tekst, a nisu po­duzetnici, već nečiji zapo­slenici: vrste primitaka i njihovi iznosi koji se ovdje opisuju nisu poslodavčeva obaveza prema vama, osim ukoliko je to ugovoreno va­šim međusobnim ugovorom o radu, poslodavčevim pra­vilnikom o radu, ili kolektiv­nim ugovorom.

Ovdje se, dakle, piše o okvirima koje je država do­pustila isplaćivati bezpo­rezno.

Samo ću spomenuti ono što se obično isplaćuje ti­je­kom cijele godine, pa u ovom trenutku nije osobito aktualno: to su naknade troš­kova prijevoza i dnev­nice za službena putovanja, terenski dodaci, naknade za odvojeni život i sl. One di­rektno ovise o vašem poslovanju i zapravo predstavljaju naknadu zaposlenicima za ono što su utrošili. Za dnev­nice i za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe su propisani iznosi koji se mogu neoporezivo isplatiti, bez obzira na stvarne troš­kove. Dnevnice u tuzemstvu su za putovanja dulje od 12 sati 170,00 kn, a u inozemstvu su propisane za svaku državu drugačije, o čemu se trebate informirati. Za sve putne troškove potrebno je imati vjerodostojnu dokumentaciju, a o tome smo već ovdje ranije pisali.

Svojim ste zaposlenicima u mogućnosti dati potpore za okolnosti nabrojane u po­reznim propisima: zbog in­validnosti do 2.500 kn go­diš­nje, obitelji nakon smr­ti va­šeg zaposlenika do 7.500 kn, zbog dugotrajnog bolovanja do 2.500 kn godišnje, za no­vorođeno dijete do 3.326 kn.

Nagrade možete dati svojim zaposlenicima za ostva­reni radni staž od 10 godina naviše u iznosima od 1.500 do 5.000 kn, pa proučite de­talje za svoju situaciju.

Stipendije možete isplaći­vati redovnim studentima do 1600 kn mjesečno, uz od­ređene uvjete i na njihov ži­ro-račun.

banergornji copy

I tako dolazimo do isplata koje su sada aktualne, jer se bliži kraj godine i doba darivanja.

To su božićnice, darovi u naravi i darovi djeci zapo­slenika.

Božićnica se zbraja sa re­gresom, uskrsnicom i slič­nim prigodnim nagradama i ukupno se tijekom godine takvih nagrada može isplatiti neoporezivo do 2.500 kn. Važno je reći da ne smijete naknadu za rad isplaćivati u vidu prigodne nagrade, i da ne smijete vršiti diskrimina­ciju zaposlenika (ne)ispla­tom takvih nagrada.

Isplatiti ju možete na te­kući račun, u gotovini ili u naravi, tj. poklanjanjem svojih proizvoda ili kupnjom robe. U slučaju isplate u naravi ne smijete koristiti pret­porez iz računa, a ako poklanjate svoj proizvod ili us­lugu, na nju morate platiti PDV. Porezno ne postoji uvjet duljine trajanja radnog odnosa vezano uz božić­nicu.

Dar u naravi daje se kupnjom dobara za djelatnika, ili nabavom bonova u trgo­vačkim centrima s kojima djelatnici kupuju stvari po svojem izboru. Iz računa za također ne smije koristiti PDV.

Ukupno dar može biti do iznosa 400 kn, a više od toga predstavljalo bi plaću radniku.

Darovati djecu zaposlenika možete isplatom u novcu ili u naravi do visine 600 kn godišnje, i to djecu koja do kraja ove godine navršavaju 15 godina starosti. U slučaju da oba djetetova roditelja rade kod vas, možete oboma isplatiti dar.

Kao poduzetnici ne smijete propustiti sve ove isplate učiniti uz potrebne predradnje i poštivajući propisane forme, a u tome bi vam po­dršku trebao pružiti vaš knji­govodstveni ured – ako ste to ugovorili. Ako niste, ne zaboravite da oni nisu vaša kadrovska služba i da vam je možda kod ugova­ranja bila važna isključivo cijena njihove usluge.

Sretno!

Tekst sam napisala za tjednik Ri-Telefax Burza i objavljen je pod  naslovom Besporezne isplate dana 27.11.2014., te u rubrici Poduzetnik dana 02.12.2014.

 

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo